Hotararile consiliului local 2014

Hotararile consiliului local din ianuarie - 31 ianuarie 2014
Hotararile consiliului local din februaria - 28 februarie 2014
Hotararile consiliului local din martie - 21 martie 2014
Hotararile consiliului local din aprilie - 17 aprilie 2014
Hotararile consiliului local din mai - 09 mai 2014
Hotararile consiliului local din iunie - 11 iunie 2014
Hotararile consiliului local din iulie - 11 iulie 2014
Hotararile consiliului local din august - 04 august 2014
Hotararile consiliului local din septembrie - 18 noiembrie 2014
Hotararile consiliului local din octombrie - 09 octombrie 2014
Hotararile consiliului local din decembrie - 16 decembrie 2014